GDPR

‘’SECRET DE SERVICIU’’ CONSIMȚĂMÂNT Declarația de aprobare pentru colectarea și procesarea datelor personale I. Între Subsemnatul(a)………………………………………….cetatenie……………….. domiciliat ……………………………..……., Str...... ……………………………,nr………….,Bl……… . etaj………, Ap…………….Jud…………………………, legitimat cu CI seria ....................., nr. …………………, telefon nr…………………………, e-mail………………………..……..în calitate de persoană vizată și numit(ă) în continuare Subiect; și Firma: IF GRUP S.R.L., cu sediul în B-dul Mircea cel Bătrân, Bl. H6 parter, Localitatea Targoviste, Jud. Dambovita înregistrată la Oficiul Judetean al Registrului Comertului sub nr. J15/780/2003, Cod Unic de Identificare 15810242, reprezentată de dl. HUIU ILIE – administrator în calitate de Beneficiar a intervenit următoarea declarație de consimțământ. II. Obiectul consimtamantului: Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către beneficiar a datelor personale ale subiectului (persoana vizată). III. Datele colectate; Datele colectate de la subiect sunt următoarele: nume si prenume; adresă domiciliu/resedinta; serie si numar carte de identitate; CNP; numar de telefon/ adresa de e-mail. IV. Scopul în care va fi utilizat consimtământul: Datele cu caracter personal vor fi necesare în scopul prelucrarii în vederea îndeplinirii unei obligatii legale (ex. completarea declaratiilor catre ANAF) sau alte institutii ale statului confom Art. 6 lit c din GDPR, sau prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract conform Art. 6 lit. b din GDPR. V. Drepturile subiectului: Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 şi poate interveni când dorește solicitând beneficiarului: informarea și consultarea informațiilor persoanei vizate; actualizarea informațiilor persoanei vizate; ștergerea informațiilor persoanei vizate; restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor persoanei vizate, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. VI. Menţiuni pentru subiect: Cu acordul subiectului, beneficiarul va colecta si prelucra datele cu caracter personal asa cum am arătat mai sus . Subiectul este de acord cu colectarea si prelucrarea datelor : DA ......... NU.......... VII. Valabilitate: Prezentul consimtământ este valabil pană la retragerea sa. Data Numele în clar și semnătura subiectului